CBD IT - När dimman lättar

Verksamhetsförändring

Ett företags inre förutsättningar är företagets möjlighet till förändring, att lyfta et företagets verksamhet mot nya höjder, nå sina uppsatta affärsmål,  det finns hos den egna personalen iform av dess personliga egenskaper, attityder och motivation. 

Ett företags/en verksamhets yttre förutsättningar är dess ledarskap, tekniska system och tid/tillfälle att arbeta med uppgifterna.

Att utveckla yttre eller inre förutsättningar är att arbeta med bland annat kompetensförsörjning. Det är en av företagets viktigaste processer som ständigt måste pågå kontinuerligt. 

Företaget har kompetens, att lösa sina uppgifter. Resurserna finns både i ledningsgrupp och hos medarbetarna längst ut i linjen. Uppgiftslösande i sig självt är kompetensutveckling som det sker spontant i vardagen givet att Uppgiftslösandet inte begränsas av brister i förutsättningarna. Förutsättningarna idag, ska sökas inom IT-stödet för företagets affärsverksamhet. 

  1. Affärssystemet - Ekonomisystemet
  2. Kundvårds  - Säljstödssystem
  3. Mobilitet i informationen

Enligt CBDIT's mening är det därför en strategisk ansvarsuppgift för företagsledningen och på gruppschefsnivå att kontinuerligt föreslå förändringar och förbättra förutsättningarna i verksamheten så att medarbetarna kan lyfta företaget mot nya höjder. Läs gärna mer om de viktiga begreppen som styr ett företag under Mer att läsa. 

Verksamhetsforandring 2

Hjälp att starta och driva

CBDIT är en hjälp till att starta och driva en utvecklings/förändringsprocess inom ett företag eller en förening som t.ex bostadsrättsförening, samhällsförening. En process/projektarbete som definierar mål, strategi och policies som de grundläggande och styrande begreppen för ett företag/förenings verksamhet. Processen leder vidare i nästa steg till upprättande, förnyade eller kompletterande av dokument som avhandlar de olika begreppen som affärsmodel, affärsplan och affärsverksamhet.

Omstrukturerat affärssystem 

Ett omstruktuererat affärssystem där det går att utläsa ur företagets BAS-kontoplan vad det är för typ av verksamhet företaget bedriver och att det även går att utläsa hur strukturerat kostnadsmedvetet företaget är och  detta i kombination med en förändrad, förnyad website kan ge en snabb utveckling mot uppsatta mål och de visioner som finns inom företaget eller er föreningen. Det är vad CBD IT kan erbjuda er.

Affarer

Mer att läsa

Affärsmodell

En affärsmodell eller företagsmodell, engelska business model, är i företagsekonomi en teoretisk beskrivning av hur ett företag, eller en affärsverksamhet, är tänkt att fungera.Den omfattar delar såsom en intäktsmodell som beskriver hur intäkter kommer in, en produktionsmodell som beskriver hur varor och tjänster produceras, och en leveransmodell som beskriver hur varor eller tjänster kommer kunden tillgodo. 

En affärsidé utgör kärnan i en affärsmodell.

Affärsidé

En affärsidé är en grund för att ett företag ska generera vinst. Affärsidéer behöver inte alltid vara unika, det går till exempel att hyra en redan färdig affärsidé och etablera den i annat område, så kallat franchising.Affärsidén är den första och viktigaste byggstenen i en affärsmodell för en näringsverksamhet. Idén delas in i yttre- och inre affärsidé.

Yttre affärsidé
Kundgrupp: Vilka riktar sig företaget till? Vad har denna grupp för behov?
Produkt (vara eller tjänst): Vad ska företaget erbjuda kunderna? Hur fyller den kundernas behov?

Inre affärsidé
Metod: Hur ska företaget organiseras?
Konkurrens: Hur ska företaget hävda sig mot andra företag i samma bransch?

Begreppet affärsidé lanserades på 1970-talet av managementforskaren Richard Normann.

 

Affärsplan

Affärsplanen är ett dokument som på ett strukturerat sätt beskriver hur ett företag tänker att bedriva sin verksamhet nu och i framtiden. I affärsplanen tar företaget ställning till vilka strategier och policies för olika affärsområden/verksamhetsområden , t.ex tjänster och produkter. En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av genomförbarheten och en plan för att uppnå målen. Den kan också innehålla bakgrundsinformation om organisationen eller teamet.

Vid etablering av ett nytt företag är affärsplanen ett centralt dokument för kunna få stöd av intressenter och finansiärer. Det har under senare tid framkommit kritik mot bruket av affärsplaner.

Affärsplanen kan tas fram i tre steg:

  • Undersökning av marknaden och konkurrenter
  • Val av målmarknad
  • Definiering av marknadsstrategi

Att skriva en affärsplan är framförallt ett sätt att tvinga företagsledningen att tänka efter hur företaget ska tjäna pengar och vilken affärsmodell som ska gälla.

 

Företagsaffärer

Att sälja ett företag eller en fastighet i egen näringsverksamhet.

 

Affärsverksamhet

Med affärsverksamhet menas inom sekretesslagstiftningen sådan verksamhet som är, antingen i sin helhet eller i viss avgränsad del, affärsinriktad. Utmärkande för affärsverksamhet är att verksamheten bedrivs under krav på viss vinst.

Logga-2014 08 48px Company - Företaget
En juridisk enhet som har bestämt sig för att bedriva en verksamhet som samordnar sina resurser, som till exempel arbetskraft, kapital, teknik och information, för att utveckla, producera och eller sälja varor eller tjänster.
   
Logga-2014 08B 48px Business - Affärer
Affärsutveklingen kan vara övergripande för hela företaget eller för en del av ett företag
   
Logga-2014 08D 48px Development - Utveckling
Kan vara både en förändring och en förbättring eller allra helst en kombination av dessa två.
   

Logga-2014 08IT 48px

 Internet
Utan internet och datasystem, webbapplikationer, appar och sociala medier kan företag i stort sett inte vara utan i dag.
 

 

 

.