Utveckling
Organisation

Organisation

En samling människor som beslutat sig för att verka tillsammans för att nå ett eller flera för dem kända mål. Ett system av roller som knyts samman med kommunikationsvägar för att hjälpa deltagarna att gemensamt uppnå vissa bestämda mål.Ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor.

Image

Organisationsstrukturen

Den bästa organisationsstrukturen är den som är så självklar att alla hittar rätt med en gång. Kunden förstår vem man ska prata med och alla medarbetare vet sin roll och lämnar med stolthet sitt bidrag att nå företagets mål. Alla arbetar mot samma mål och löser tillsammans de svårigheter som uppstår.

Image

Organisationsform

För företag finns flera former att välja emellan eller att kombinera med varandra. För föreningar finns en form att tillgå - en styrelse med utdelade ansvarsroller att tillämpa. 

En organisationsform omfattar sättet att: 

Utforma uppgifter och processer 

Fördela ansvar och arbete, beslutsrätt och befogenheter 

Reglera förhållandet mellan chefer och anställda 

Styra och samordna.

 

Olika typer av organisationsformer

Funktion
  • utgår från definierade arbetsprocesser och enskilda arbetsuppgifter 
  • visar hur ansvar och arbete är fördelat i olika typer av arbetsroller
  • visar hur beslutsrätt och befogenheter i arbetsuppgifter och arbetsprocesser är fördelat
  • visar hur ansvars och arbetsförhållandet mellan överordnad och underordnad är utformat
  • visar hur arbetsprocesser och deras arbetsuppgifter samordnas och styrs, administreras
  • Konflikter mellan avdelningar
  • Otydligt resultatansvar
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Organisationsutveckling

Generella principer för den övergripande strukturen i processbaserad verksamhetsutveckling utgår från följande begrepp:
• Affär
• Process
• Organisation
• Kompetens
• System, strukturer och värderingar.

Affären diskuteras innan processernas utvecklas, annars finns risk att processerna enbart förbättras ur internt perspektiv. Ju större komplexitet i processerna desto viktigare är det att ha förståelse för affären och verksamhetens strategi.

När strategin och affärsidén är fastslagen är det dags att fokusera på processerna som ska förverkliga idéerna. De identifierade processerna tjänar sedan som utgångspunkt för utformning av organisationen, kompetensbehov samt utveckling av övriga strukturer, system och värderingar.

Vår inriktning och ambitioner

Vårt sätt att åstadkomma en organisationsutveckling är att arbeta med processorienterad utvecklingsmodell som engagerar chefer och medarbetare. Organisationsutveckling innebär olika typer av insatser beroende typ av företag eller förening. Att utveckla den formella strukturen, utvärdera tidigare förändringar eller att analysera organisationens förutsättningar och utvecklingsbehov.

Image